T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu İç Denetim Standartlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 01/03/2017

Kamu İç Denetim Standartlarında Değişiklik Yapılmıştır


U
luslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesinde yapılmış olan ve 01.01.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikler çerçevesinde 29.12.2016 tarihli ve 10 sayılı İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) Kararıyla Kamu İç Denetim Standartlarında (Standartlar) değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklikler 22.02.2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu değişiklikler ile Standartlara öncelikle iki yeni madde eklenmiş olup bir kısım Standartta ise değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca bu güncelleme çalışması ile Standartlarda geçen “İç Denetim Yöneticisi” ibareleri “İç Denetim Birimi Başkanı” olarak “Yönetişim” ibareleri de “Kurumsal Yönetim” olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikler ilgili olduğu Standart ile birlikte aşağıda açıklanmaktadır:


Yeni eklenen 1112 sayılı ve “İç Denetim Birimi Başkanının Denetim Haricindeki Görevleri” başlıklı Standart ile iç denetim birimi başkanlarının denetim görevleri dışında bir görev üstlenmeleri durumunda tarafsızlıklarının korunmasının gerekliliği hususu ifade edilmiştir.


1130 sayılı ve “Bağımsızlık ve Tarafsızlığın Bozulması” başlıklı Standarda eklenen 1130.G2 sayılı Alt Standartta ise iç denetim birimlerinin daha önce danışmanlık hizmeti sunduğu birimlere güvence hizmeti verebileceği ancak böyle bir durumda görevlendirme yapılırken tarafsızlık ilkesinin korunmasının gerektiği belirtilmiştir.


Yine 1110.A1 sayılı Standarda eklenen son cümle ile iç denetim faaliyetinin bağımsızlığının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.


1320 sayılı ve “Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama” başlıklı Standarda yapılan eklemeler ile üst yönetici ve Kurula sunulması gereken raporun içeriği detaylı olarak açıklanmıştır.


2100 sayılı ve “İşin Niteliği” başlıklı Standartta yapılan değişiklikler ile iç denetçilerin güvence hizmeti sunarken proaktif olmaları hususu ile iç denetim faaliyetinin sistematik ve disiplinli bir yaklaşım olduğu kadar risk esaslı bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.


2110 sayılı “Yönetişim/Kurumsal Yönetim” Standardının başlığı, “Kurumsal Yönetim” olarak değiştirilmiş olup kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilen alanlar arasında stratejik ve operasyonel karar alma süreçleri ile risk yönetiminin ve kontrolünün gözetimi süreçleri de sayılmıştır.


Bu çerçevede, Standartlarda yapılan söz konusu değişiklikler ile ülkemizdeki iç denetim uygulamalarının uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri de kapsayacak şekilde güncel bir mesleki uygulama çerçevesine kavuşması amaçlanmıştır.


Kamuoyuna önemle duyurulur.


Kamu İç Denetim Standartları Değişiklerine Dair Karşılaştırma Tablosuna ulaşmak için tıklayınız


Güncellenen Kamu İç Denetim Standartlarına ulaşmak için tıklayınız